Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 9/2023 đạt 97.006 tấn, tương đương 58,24 triệu USD, giá trung bình 600,4 USD/tấn, giảm 41,6% về lượng và giảm 39,7% kim ngạch so với tháng 8/2023, nhưng giá tăng 3,2%; so với tháng 9/2022 cũng giảm 14,9% về lượng và giảm 27,3% về kim ngạch và giá giảm 14,5%.
 
Tính chung 9 tháng năm 2023 cả nước nhập khẩu trên 1,47 triệu tấn đậu tương, trị giá trên 934,98 triệu USD, giá trung bình 635,4 USD/tấn, tăng 5,3% về lượng, nhưng giảm 4,1% kim ngạch và giảm 8,9% về giá so với 9 tháng năm 2022.
 
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 9/2023 giảm mạnh 53,3% về lượng và giảm 52,8% kim ngạch so với tháng 8/2023, giá tăng nhẹ 1%, đạt 66.828 tấn, tương đương 38,24 triệu USD, giá 572,2 USD/tấn; Tính chung, 9 tháng năm 2023 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 802.311 tấn, tương đương 477,49 triệu USD, chiếm 54,5% trong tổng lượng và chiếm 51,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 7,7% về lượng, giảm 21,7% về kim ngạch, giá giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
 
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong 9 tháng năm 2023 đạt 521.360 tấn, tương đương 355,8 triệu USD, giá 682,4 USD/tấn, chiếm 35,4% trong tổng lượng và chiếm 38% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng 17,4% về lượng, tăng 17,7% về kim ngạch và giá tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.
 

Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 9 tháng năm 2023 đạt 80.666 tấn, tương đương trên 60 triệu USD, giá 743,8 USD/tấn, tăng 6% về lượng, tăng 7% về kim ngạch và giá tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 453 tấn, tương đương 351.050 USD, giá 774,9 USD/tấn, giảm mạnh gần 93% cả về lượng và kim ngạch nhưng tăng 2,8% về giá.

 

Nhập khẩu đậu tương 9 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/10/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương 9 tháng năm 2023 trị giá trên 934,98 triệu USD

 

Thủy Chung - Vinanet/VITIC.