Mức tiêu thụ đậu tương năm 2024/25 được điều chỉnh giảm nhẹ so với dự báo hồi tháng 6/2024 do dự báo tiêu thụ ở EU giảm, trong khi mức tiêu thụ đậu tương toàn cầu được dự đoán sẽ tăng hơn 5% so với năm trước.
 
Thương mại đậu tương năm 2024/25 (tháng 10/tháng 9) không thay đổi so với dự báo hồi tháng 6/2024, với dự báo xuất khẩu sang Mỹ giảm được bù đắp bằng lượng xuất khẩu lớn hơn dự kiến từ Uruguay, trong khi dự báo nhập khẩu vẫn không thay đổi.
 
Dự trữ đậu tương năm 2024/25 hầu như không thay đổi so với dự báo hồi tháng 6/2024, khẳng định dự báo về việc dự trữ của tất cả các nước lớn.
 
 
 Dự báo cung - cầu đậu tương thế giới năm 2024/2025

ĐVT: Triệu tấn

 

Ước tính năm 2023/2024

Dự báo năm 2024/2025

Dự báo ngày 6/6/2024

Dự báo ngày 4/7/2024

Sản lượng

393.6

419.2

418.9

Nguồn cung

441.3

472.4

472.2

Tiêu thụ

388.7

410.1

409.8

Xuất nhập khẩu

169.5

173.4

173.4

Dự trữ cuối kỳ

53.4

60.5

60.6

 

Nguồn: FAO

 

Thủy Chung - Vinanet/VITIC/FAO.