Trong đó, riêng tháng 3/2024 đạt 200.868 tấn, tương đương 103,58 triệu USD, giá trung bình 515,6 USD/tấn, tăng 58,3% về lượng và tăng 46% kim ngạch so với tháng 2/2024, nhưng giá giảm 7,8%; so với tháng 3/2023 tăng 2,1% về lượng, nhưng giảm 22,3% về kim ngạch và giảm 23,9% về giá.
 
Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp đậu tương cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2024, chiếm gần 50,7% trong tổng lượng và chiếm 49% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, đạt 273.766 tấn, tương đương gần 145,19 triệu USD, giá 530,3 USD/tấn, tăng 102,7% về lượng, tăng 58,6% kim ngạch nhưng giảm 21,8% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023.
 
Thị trường lớn thứ 2 là Mỹ, trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 233.249 tấn, tương đương 130,8 triệu USD, giá 560,8 USD/tấn, chiếm trên 43,2% trong tổng lượng và chiếm 44,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 29,3% về lượng, giảm 43,2% về kim ngạch và giá giảm 19,7% so với 3 tháng đầu năm 2023.
 
Tiếp đến thị trường Canada 3 tháng đầu năm 2024 đạt 27.462 tấn, tương đương 17,05 triệu USD, giá 620,8 USD/tấn, chiếm 5,1% trong tổng lượng và chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng 1,3% về lượng, nhưng giảm 14,7% về kim ngạch và giá giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước.
 

Nhập khẩu đậu tương 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

 
 

Thủy Chung - Vinanet/VITIC